Biļešu iegādes noteikumi

Versija: 04.03.2024.

Vispārīgie noteikumi un nosacījumi biļešu pircējiem

Tālāk tekstā ir aprakstīti biļešu iegādes AULA.LV (turpmāk tekstā — “Biļešu veikals”), izmantošanas noteikumi un nosacījumi.

Organizators ir puse, kas jums pārdod biļeti(-es) un ir atbildīgs par šīm biļetēm.

Ja jums rodas jautājumi par biļetēm vai pirkumiem, sazinieties ar Organizatoru.

Organizators izmanto tehnoloģijas un pakalpojumus, ko sniedz AULA EVENTS, SIA, juridiskā adrese Rīga, Latvija, Ganību dambis 24 D, uzņēmuma reģ. Nr. 41503081894 (turpmāk tekstā — “AULA.LV”).

AULA.LV darbojas kā biļešu maksas apstrādātājs. 

AULA.LV uzņemas atbildību par visiem maksājumu darījumiem Biļešu veikalā. Ja jums rodas jautājumi vai sūdzības par biļešu iegādes procesu, jūs vienmēr variet sazināties ar mūsu palīdzības dienestu, rakstot uz e-pastu:  Par jautājumiem, kas attiecas uz pasākumiem vai norises vietu, jautājiet Organizatoram.

Reģistrējoties kā lietotājam (turpmāk tekstā — “Biļešu pircējs”) Biļešu veikalā, jūs pieņemat šādus Biļešu veikala lietošanas noteikumus un nosacījumus. 

1. AULA.LV veicina biļešu tirdzniecību pasākuma organizatoram, kas izmanto AULA.LV tehnoloģijas un pakalpojumus savā vārdā. Informāciju par šiem pasākumiem sniedz Organizators, un AULA.LV neuzņemas atbildību par izmaiņām norises vietā, datumā, cenā vai citā ar pasākumu saistītajā informācijā, vai par pasākuma atcelšanu.

2. Ja Biļešu pircējs vēlas pasūtīt biļeti, viņam būs jāveic pilna biļetes pasūtīšanas procedūra. Procedūras laikā Biļešu pircējam būs jāsniedz konkrēta informācija, kas nepieciešama biļetes nodrošināšanai. Biļešu pircējs sniedz pareizu un aktuālu informāciju.

3. Organizators un AULA.LV Organizatora vārdā ir tiesīgi atcelt pārdošanas procedūru, ja viņiem rodas pamats apšaubīt informācijas patiesumu.

4. Biļešu pircējs apliecina un pieņem, ka tehniski nav iespējams nodrošināt Biļešu veikala pieejamību 100% apmērā. Organizators/AULA.LV tomēr pieliek visas pūles, lai nodrošinātu nepārtrauktu tīmekļa vietnes pieejamību. Pasākumi, kas attiecas uz apkopi, drošības vai jaudas prasībām, un/vai apstākļiem, kurus Organizators/AULA.LV nevar ietekmēt, piemēram, traucējumi sabiedriskajās komunikācijās, elektriskās strāvas padeves traucējumi, var izraisīt īslaicīgus darbības traucējumus vai Biļešu veikala pakalpojumu sniegšanas pagaidu pārtraukumus.

5. Kad Biļešu pircējs turpina vienas vai vairāku biļešu iegādi no Organizatora, viņš noslēdz līgumu ar Organizatoru attiecībā uz biļešu iegādi, piekļuvi pasākumam un tā norisei. Biļešu pircējs atzīst, ka AULA.LV šajā līgumā nav iesaistīta. Organizators ir vienīgā Biļešu pircēja kontaktpersona attiecībā uz šī līguma izpildi. Biļešu pircējs pieņem, ka papildus šiem noteikumiem un nosacījumiem pasākuma Organizators var izveidot arī citus noteikumus un nosacījumus. AULA.LV nav atbildīga par šiem noteikumiem un nosacījumiem un neuzņemas par tiem nekādu atbildību. AULA.LV neuzņemas risku par Organizatora maksātnespēju.

Taču AULA.LV uzņemas pilnu atbildību par visu maksājumu apstrādi Biļešu veikalā.

Noklikšķinot uz pogas “Apstiprināt pirkumu”, Biļešu pircējs noslēdz līgumu 5. punkta izpratnē. Līgums starp Biļešu pircēju un Organizatoru stājas spēkā ar brīdi, kad pirkumu apstiprina AULA.LV.

Ja pasākums tiek atcelts, Biļešu pircējs var tikai iesniegt prasību pret Organizatoru par naudas atmaksu biļetes cenas apmērā. Šādas prasības regulē likums vai, ja piemērojams, Organizators noteikumi un nosacījumi.

6. AULA.LV ir tehniski neiespējami ar pilnīgu pārliecību noteikt, vai reģistrētais lietotājs (Biļešu pircējs vai Organizators) ir lietotājs, par kuru tas uzdodas. Tādēļ AULA.LV neuzņemas atbildību arī par lietotāja patieso identitāti. Katrs lietotājs ir pilnībā atbildīgs par tā lietotāja patiesās identitātes pārbaudi, ar ko viņš sazinās vai kas lieto viņa kontu.

7. Par biļetēm maksā tikai Biļešu pircējs, arī tad, ja viņš vēlas iegādāties biļetes trešajai pusei. Biļetes nedrīkst pārdot tālāk, nodot trešajām pusēm komercdarbības ietvaros. Biļešu pircējs uzņemas pilnu atbildību par tiesiskajām sekām, kas izriet no biļešu tālākpārdošanas. Organizators/AULA.LV par to nenes nekādu atbildību.

8. Atkāpšanās tiesības netiek piešķirtas, jo Biļešu pircējs, rezervējot biļeti, nodrošina pakalpojuma sniegšanu. Tādēļ jebkurš biļetes pasūtījums kļūst saistošs, apstiprinot šo pasūtījumu AULA.LV, un uzliek Biļešu pircējam pienākumu pieņemt un apmaksāt pasūtītās biļetes.

9. Piedāvātās maksājumu metodes dažādiem pasākumiem var atšķirties. Biļešu pircējs nevar no AULA.LV vai Organizatora pieprasīt papildu apmaksas metodes. Ja maksājumus var veikt arī ar bankas pārskaitījumu, Biļešu pircējam ir vienmēr jāpārliecinās, vai tiek pārskaitīta pilna depozīta summa, norādot uz atbilstoši strukturētu saziņu, kas atrodama instrukcijā, kas iepriekš nosūtīta uz e-pastu. Jebkuras bankas komisijas maksas saistībā ar pārskaitījumu (piemēram, maksājumi ārpus ES teritorijas) sedz Biļešu pircējs. AULA.LV vai Organizators var noraidīt pasūtījumu, ja saņemtā summa saistībā ar strukturēto saziņu neatbilst iepriekš nosūtītajām apmaksas instrukcijām.

10. Teksti, datus saturošā datubāze, dizains, fotoattēli un ilustrācijas ir Organizatora/AULA.LV vai piegādātāju, vai trešo pušu, ar kurām tie noslēguši līgumus, intelektuālais īpašums. Jebkāda informācijas izplatīšana, reproducēšana, pārdošana vai izmantošana bez nepārprotamas iepriekšējas atļaujas saņemšanas ir stingri aizliegta.

11. Biļešu pircējs var ziņot par cita lietotāja veiktajām darbībām, ja tās pārkāpj piemērojamos likumus un/vai šos noteikumus un nosacījumus, rakstot Biļešu veikalā pieejamajā saziņas formā.

12. Organizators/AULA.LV apliecina, ka visi Biļešu pircēja sniegtie dati ir būtiski, tādēļ darbības ar tiem jāveic ļoti piesardzīgi. Organizators/AULA.LV ievēro visus likumus, kas attiecas uz datu drošību (Eiropas Datu aizsardzības direktīvas un citi piemērojamie datu aizsardzības normatīvie akti). AULA.LV nekādā gadījumā nenodod un neizpauž lietotāja personas datus trešajai pusei bez lietotāja atļaujas.

13. Pieņemot šos noteikumus un nosacījumus, Biļešu pircējs piekrīt, ka:

a. Organizators/AULA.LV apkopo, izmanto un apstrādā viņa personas datus, lai nodotu un apstrādātu iegādātās biļetes. Šie dati ir: vārds, uzvārds, adrese un arī lietotāja dati, piemēram, lietotājvārds, parole un IP adrese. Iegādājoties biļetes trešo pušu vārdā, Biļešu pircējs apstiprina, ka viņam ir tiesības tā rīkoties un viņam ir dota atļauja apstrādāt trešo personu datus saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.

b. AULA.LV, ciktāl tas ir absolūti nepieciešams atsevišķos gadījumos, drīkst apkopot, izmantot un apstrādāt personas un lietotāja datus, lai novērstu un apkarotu nelikumīgas darbības.

c. AULA.LV drīkst apkopot, izmantot vai apstrādāt personas un lietotāja datus pat pēc konta likvidēšanas, ja ir notikusi ļaunprātīga Biļešu veikala izmantošana vai pastāv iespēja, ka lietotājs ir veicis nelikumīgas darbības.

14. Iegādātā biļete tiks nodota e-biļetes veidā. To nosūtīs e-pastā .pdf faila formātā. Šo e-biļeti ir jāizdrukā un jāuzrāda kā ieejas biļeti. Biļešu pircējam ir jāpārliecinās, vai visi elementi un it sevišķi svītrkodi ir izdrukāti skaidri un salasāmi. Ja radīsies šaubas, Organizators var liegt ieeju pasākumā. Katrs svītrkods ir derīgs tikai vienu reizi, ja vien nav norādīts citādi.

15. Šīs e-biļetes īstumu var garantēt tikai tad, ja tā ir iegādāta Biļešu veikalā. Biļešu pircējam vajadzētu būt piesardzīgam attiecībā uz tā dēvētajām “iespējām”, ko piedāvā trešās puses vai, iegādājoties biļetes caur citiem kanāliem.

16. Organizators/AULA.LV neuzņemas atbildību par kļūdām, ko pieļāvis Biļešu pircējs pasūtīšanas procedūras laikā, piemēram, ja tas pasūtījis nepareizu biļešu skaitu vai pasākuma veidu. Pasūtījuma atcelšana un/vai biļetes maiņa ir iespējama tikai tad, ja saņemta nepārprotama Organizatora, kas organizē attiecīgo pasākumu, piekrišana. Ja Biļešu pircējs atceļ darījumu, rezervācijas maksa netiks kompensēta un viņam nāksies maksāt atcelšanas maksu 3 €; ja pasākumu atceļ Organizators, no Biļešu pircēja netiks iekasēta nekāda maksā un Organizators atmaksās pilnu cenu. Biļešu pircējs apliecina, ka šis atlīdzināšanas pienākums attiecas tikai uz Organizatoru un AULA.LV ir tikai platformas nodrošinātājs, kas minētajā situācijā neuzņemas nekādas saistības.

17. AULA.LV sniedz savus pakalpojumus profesionāli, taču negarantē, ka šie pakalpojumi būs bez pārtraukumiem un kļūdām. AULA.LV nevar tikt saukts pie atbildības par netiešu kaitējumu, piemēram, bet ne tikai, iespējas zaudēšanu, negūtiem ienākumiem utt.

18. Biļešu pircējs var nodot paziņojumus AULA.LV vai nu caur tīmekļa vietnē esošo saziņas formu, vai arī vēstulē. AULA.LV var nodot paziņojumus Biļešu pircējam pa e-pastu, nosūtot tos uz e-pasta adresi, kas norādīta Biļešu pircēja konta kontaktinformācijā.

19. Ja viens vai vairāki šo Vispārīgo noteikumu un nosacījumu noteikumi pilnībā vai daļēji zaudē spēku vai kļūst nederīgi, pārējie Vispārīgo noteikumu un nosacījumu noteikumi paliek spēkā.

20. Pirkumi ir uzskatāmi par veiktiem valstī, kurā tiek rīkots attiecīgais pasākums. Šie noteikumi un nosacījumi, kā arī līgumattiecības ir pakļauti attiecīgajā valstī piemērojamajiem likumiem.

Pirkuma atmaksa

  • Saskaņā ar Minitru kabineta noteikumu Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu” 22.12. punktu - Pasākuma biļešu atgriešana nav paredzēta, ja vien Pasākuma Organizators nav lēmis citādāk. 
  • Pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā pircējam tiek atmaksāta tikai biļetes nominālā vērtība.
  • Visas sūdzības par pasākuma formātu, kvalitāti un saturu iesniedzamas pasākuma Organizatoram. 

 

 

Seko līdzi Aulas jaunumiem