Biļešu tirdzniecības Vispārējie noteikumi

LĪGUMA VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI PAR BIĻEŠU TIRDZNIECĪBU
Pēdējo reizi labots: 08.08.2023.

Līguma vispārējie nosacījumi Par biļešu tirdzniecību un citiem pakalpojumiem attiecināmi uz SIA “AULA Events”, Reģ. Nr. 41503081894, juridiskā adrese: Ganību dambis 24D, Rīga, LV-1005 (Izpildītāju - tuprmāk AULA) un Pasūtītāju (atbilstoši definīcijai).

AULA Events (turpmāk - AULA) ir uzņēmums, kas nodrabojas ar tiešsaistes starpniecības pakalpojumu - tirdzniecību. Detalizētāka informācija par pakalpojumu lasāma: ​​https://www.aula.lv/par-mums-1

AULA veicina biļešu tirdzniecību pasākuma organizatoram (Pasūtītājam), kas izmanto AULA tehnoloģijas un pakalpojumus savā vārdā, taču nekļūst par Pasākumu organizatoru vai faktisko citu pakalpojumu sniedzēju biļešu pircējiem vai jebkādām citām personām

Definīcijas:
Līgums - Oficiāla vienošanās starp darbu izpildītāju un darbu pasūtītāju, kas ietver: Vispārējos nosacījumus, sadarbības noteikumus un to pielikumus.
Izpildītājs - Izpildītājs ir augstāk minētā juridiskā persona, kas sniedz Pasūtītājam Pakalpojumus saskaņā ar Līguma nosacījumiem
Pasūtītājs - Izpildītāja biļešu veikala (vietnes) komerciāls lietotājs, kas ir Pasākuma organizators vai tā pilnvarots pārstāvis. Pasūtītājs var būt gan privāta, gan juridiska persona, kas atbild par Pasākuma norisi, fortmātu un izpildi. 
Puse - Pasūtītājs vai Izpildītājs atsevišķi, Puses - Pasūtītājs un Izpildītājs kopā. 
Pasākums(-i) - Pasūtītāja rīkots sabiedriski nozīmīgs notikums, piemēram, koncerts, izrāde, festivāls, sporta spēles, luga, uzvedums, izstāde, sacensības vai cits notikums par ieejas maksu.
Biļete(-s) - Ieejas maksu apliecinošs dokuments, kas dod tiesības ieņemt vietu vai apmeklēt Pasākumu personai, kas uzrāda šo dokumentu, un tiesības pieprasīt Biļetes atpirkšanu, ja Pasākums tiek atcelts vai pārcelts.
Vietne - Izpildītāja biļešu tirdzniecības veikals globālajā tīmeklī - www.aula.lv
Pakalpojums(-i) - Biļešu pārdošanas pakalpojums Pasūtītāja vārdā, tiešsaistē vai klātienē Pasākuma norises vietā vai speciāli paredzētās tirdzniecības vietās, izmantojot Izpildītāja Biļešu tirdzniecības sistēmu. Biļešu atgriešanas (atpirkšanas) pakalpojums, Pasākuma tirdzniecības atskaišu sagatavošana un nodošana Pasūtītājam atbilstoši Līgumam, reklāma un/vai citi Pakalpojumi, ko Pasūtītājs sniedz Izpildītājam saistībā ar Līguma nosacījumiem vai papildinājumiem. 
Biļešu pircējs - fiziska vai juridiska persona, kas iegādājas Pasākuma apmeklējumam apliecinošu dokumentu Izpildītāja vietnē, Pasākuma norises vietā vai Tirdzniecības vietā, apliecinot tā tiesības ieņemt vietu vai apmeklēt Pasūtītāja organizētu Pasākumu. 
Biļešu atgriešana (atpirkšana) - pārdoto Biļešu atpirkšana no Pasūtītāja Biļešu pircējiem, ja Pasākums tiek atcelts vai pārcelts, tiek mainīta norises, vieta vai izpildītāji, vai sākotnējais Pasākuma formāts.
Vispārējie nosacījumi - šajos Vispārējos nosacījumos "Līguma Vispārējie nosacījumi par biļešu tirdzniecību" ietvertie nosacījumi, kas pieejami Līgumā par Pakalpojuma sniegšanu.
Sadarbības noteikumi - Vispārējos nosacījumus papildinoši noteikumi par Pakalpojuma maksām, kurus paraksta un piemēro Izpildītājs un Pasūtītājs.
 

Līguma noslēgšana:

Līgums satur Vispārējos nosacījumus, kas ietver: līguma priekšmetu, informāciju Izpildītāja saistībām un tiesības, Pasūtītāja saistības un tiesības, Konfidencialitāte noteikumus, informāciju par Nepārvaramas varas apstākļiem, Strīdu izskatīšanas kārtību, Līguma termiņu un Citiem noteikumiem. Sadarbības noteikumi satur: Izpildītāja Pakalpojuma maksas nosacījumus. 

Pēc Pasūtītāja iniciatīvas un pieteikuma saņemšanas Izpildītājs sazinās ar Pasūtītāju, lai vienotos par Sadarbības nosacījumiem. Pēc abpusējas vienošanās Izpildītājs sagatavo rastisku līgumu un iepazīstina ar to Pasūtītāju, nosūtot rakstveidā vai elektroniski. Līgumu var parakstīt ar roku vai elektroniski atkarībā no Pušu izvēles. 

Līguma priekšmets:

Izpildītājs apņemas Līguma darbības laikā veikt Pasūtītāja rīkotā pasākuma ieejas biļešu tirdzniecību globālajā tīmeklī (internetā) Izpildītāja vietnē www.aula.lv (Vietne) un tirdzniecības vietās. 

Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju sniegt biļešu tirdzniecības pakalpojumu pirms Pasākuma saskaņā ar Līgumu. Izpildītājs ir tikai Pasākumu biļešu tirgotājs, nekļūstot par Pasākumu organizatoru vai faktisko citu pakalpojumu sniedzēju biļešu pircējiem vai jebkādām citām personām.

Izpildītāja saistības un tiesības:

Izpildītājs garantē nepārtrauktu Vietnes un Biļešu tirdzniecības sistēmas darbību, ar pieļaujamiem pārtraukumiem, par ko Izpildītājs atsevišķi vienojās ar Pasūtītāju to rakstisi apliecinot Līgumā.

Ja Vietnes un biļešu tirdzniecības sistēmas darbība ir pārtraukta ilgāk nekā noteikts Līgumā, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt biļešu tirdzniecību pie Izpildītāja bez līgumsoda piemērošanas;

Izpildītājs garantē Vietnes tirdzniecības sistēmas un biļešu tirdzniecības procesa atbilstību Latvijas likumiem.

Izpildītājs ievieto Pasūtītāja Pasākumu biļešu pārdošanas tiešsaistes programmā, saskaņā ar Pasūtītāja minētajām biļešu cenām un Īpašajiem noteikumiem, Līguma noteiktajā termiņā, pēc Pasākuma biļešu cenu abpusējas galīgas saskaņošanas. 

Pēc līguma rakstiskas vai elektroniskas parakstīšanas, Izpildītājs piešķir Pasūtītājam Vietnes biļešu pārdošanas tiešsaistes programmas pieeju ar tādu pieeju apjomu, kas pietiekams, lai Pasūtītājs varētu sekot līdzi Pasākumu biļešu tirdzniecības rezultātiem. 

Izpildītājam ir pienākums uz biļetēm un Vietnē atspoguļot no Pasūtītāja saņemto informāciju. Izpildītājs neatbild par šādas informācijas patiesumu un atbilstību likumiem. 

Biļešu piegādes pakalpojumu veic Izpildītāja noslēgts kurjerdienests, taču Izpildītājs neatbild par tā sniegto pakalpojumu kvalitāti un savlaicīgumu, īpaši, ja biļešu pircējs ir uzrādījis nepareizu piegādes adresi un, ja kurjerpastam ir tehniskas problēmas piegādes laikā. 

Izpildītājs neatbild par biļešu kontroli Pasākuma norises vietā. Par šādu pakalpojumu sniegšanu Puses rakstviedā vienojas atsevišķi, to norādot konkrētā pielikumā. 

Izpildītājam ir tiesības ierobežot viena biļešu pircēja iegādāto biļešu skaitu. 

Izpildītājam ir tiesības nekavējoties apturēt Līgumā noteikto Pakalpojumu sniegšanu, ja Izpildītājam ir kļuvis zināms (tajā skaitā no publiskajā telā izskanējušās informācijas), ka Pasūtītāja organizētais Pasākums varētu tikt atcelts, mainīts tā norises laiks vai saturs. Izpildītājs par Pakalpojumu sniegšanas apturēšanu nekavējoties informē Pasūtītāju un Puses vienojas par tālāko rīcību šajā sakarā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, Izpildītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu un pieņemt lēmumu par biļešu atpirkšanu Izpildītāja rīcībā esošu Pasūtītāja naudas līdzekļu apmērā. Pasūtītājam zaudējot jebkādas prasījuma tiesības pret Izpildītāju šajā sakarā. 

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt drukātas biļetes, savukārt Izpildītājam ir tiesības tās izdrukāt un nodot Pasūtītājam Līguma noteiktajā termiņā un kārtībā. 
 

Pasūtītāja saistības un tiesības:

Pasūtītājs nodrošina, ka  Līguma izpildi un Izpildītāja Pakalpojumu sniegšanu nekādā veidā neietekmē ar citiem uzņēmējiem saistībā ar Pasākumu noslēgtie līgumi.

Pasūtītājam ir pienākums, Izpildītāja norādītā formā, visos Pasākuma informatīvajos materiālos iekļaut informāciju par Vietni un iespēju tur iegādāties biļetes.

Pasūtītājs Pasākumu organizēšanas un realizācijas ietvaros uzņemas pilnu atbildību pret jebkādām personām, tajā skaitā biļešu pircējiem, apmeklētājiem, Pasākuma organizēšanā iesaistītām citām personām, valsts un pašvaldību iestādēm, saistībā ar jebkādām to prasībām, sankcijām un pretenzijām, tajā skaitā attiecībā uz Pasākuma norisi vai atcelšanu, kvalitāti, norises laiku, vietu, Pasūtītāja noteiktajām biļešu cenām, Pasūtītāja organizētās reklāmas atbilstību likumiem, Pasākuma saturam, jebkādu personu, tajā skaitā Pasākumu dalībnieku, autortiesībām un materiālām tiesībām, kā arī jebkādos citos prasījumos, kas saistīti ar Pasūtītāju, tā darbību, Pasākumiem un pārdotajām biļetēm.

Ja jebkādi Līgumā minētie prasījumi tiek vērsti pret Izpildītāju un Izpildītājs tos apmierina, Pasūtītājs nekavējoties atlīdzina visus Izpildītāja ar to saistītos izdevumus, tajā skaitā līgumsodus, soda naudas, naudas sodus, komisijas maksas, juridiskās palīdzības un citus izdevumus.

Pasūtītājs ir atbildīgs par pārdoto biļešu atgriešanu (atpirkšanu), ja Pasākums nenotiek, ja tiek mainīts Pasākuma norises laiks vai vieta, vai arī būtiski tiek mainīts Pasākuma saturs. 

Ja Pasūtītājs liedz un pārtrauc Izpildītāja tiesības tirgot pasākumu (-us), kura informācija ir iesūtīta Izpildītājam un viņš ir iesācis Pasākuma sagatavošanu biļešu tirdzniecībai vai uzsācis Pasākuma biļešu tirdzniecību, Izpildītājam ir tiesības piemērot līgumsodu par katru pārtraukto Pasākuma biļešu tirdzniecības Pakalpojumu, par līgumsoda apmēru vienojoties Līgumā.

Personas dati un piekļuve citiem datu veidiem: 

AULA aizsargā un rūpējas par vietnes apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību un apņemas ievērot apmeklētāju tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot piemērojamos personas datu aizsardzības likumus — Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR) un citus, ja tādi ir piemērojami datu apstrādei. 

Katra Puse ievēro pienākumus, kas uz to attiecas kā uz datu pārzini saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. g. 27. aprīlis) (VDAR), un katra Puse ir individuāli un atsevišķi atbildīga par tās ievērošanu un saistībām pret trešajām pusēm

Puses nodrošina, ka tās apstrādā personas datus tikai tad, ja tam ir likumisks mērķis un tiesisks pamats saskaņā ar VDAR, un datu apstrādes principu ievērošanu, piem., personas dati tiek apstrādāti likumiski, godīgi un pārskatāmi.
​​
Izpildītājs apstrādā tikai tos personas datus, kurus Pasūtītājs vai Biļešu pircēji ir iesnieguši brīvprātīgi, un kas ir nepieciešami Pakalpojumu sniegšanai. Papildinformācija par apstrādi ir sniegta vietnes Privātuma politikas sadaļā. 

Izpildītājs izpauž Biļešu pircēju personas datus Klientam, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu Pakalpojumu, vai citos gadījumos, kas tas ir nepieciešams, Līguma izpildei. Pasūtītāja piekļuve datiem ir ierobežota tiktāl, ciktāl tas nepieciešams Līguma izpildei.

Pasūtītājam ir piekļuve Pasākumu pārdošanas datiem un statistikai. 

Konfidencialitātes noteikumi:

Puses apņemas visā Līguma darbības laikā un neierobežotu laiku pēc tā izbeigšanas ievērot konfidencialitāti attiecībā uz jebkādu informāciju, kas Līguma izpildes ietvaros ir saņemta no otras Puses. Puses apņemas bez otras Puses rakstiskas piekrišanas neizpaust un neizmantot ārpus šī Līguma izpildes mērķiem jebkādu informāciju, kas saistīta ar Līgumu, izņemot,  ja šādas informācijas izpaušana vai izmantošana ir tieši nepieciešama Līguma izpildei. 

Ja kāda no Pusēm izpauž trešajām personām informāciju, kas saskaņā ar Līgumu tiek uzskatīta par konfidenciālu, vainīgā Puse kompensē otrai šādas konfidenciālas informācijas izpaušanas rezultātā nodarītos zaudējumus.

Pasūtītājam ir pienākums turēt noslēpumā un neizpaust citām personām Vietnes pieejas paroles.

Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informācijas nodošanu pieprasa likumi vai bez informācijas nodošanas nav iespējams izpildīt likumos esošās prasības.

Nepārvaramas varas apstākļi

Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā (tajā skaitā ugunsgrēki, stihiskas dabas katastrofas, avārijas, jebkāda veida karadarbība, valsts vai pašvaldību institūciju aizliegumu akti un darbības, elektroapgādes vai interneta piekļuves traucējumi, kā arī citi ārkārtēji apstākļi), kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst ar saprātīgiem līdzekļiem, kuri aizliedz vai būtiski ierobežo Pušu darbību un tieši ietekmē Līguma izpildi, Puses nav atbildīgas par pilnvērtīgu Līguma saistību izpildi.

Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas apstākļu iestāšanos, par to nekavējoties jāinformē otru Pusi un 5 (piecu) darba dienu laikā tas ir jāpamato ar oficiālu kompetento valsts institūciju vai attiecīgo pakalpojumu sniedzēja rakstisku apstiprinājumu.

Strīdu izskatīšanas kārtība:

Līgums ir sagatavots un tiek izpildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

Visus no Līguma izrietošus strīdus un domstarpības Puses sākotnēji risina sarunu ceļā. Ja strīdus un domstarpības 20 (divdesmit) dienu laikā neizdodas atrisināt sarunu ceļā, tās tiks risinātas Līguma noteiktajā kārtībā, vai, gadījumos, kad līgumā noteiktais nav attiecināms, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesā Rīgā, saskaņā ar tās reglamentu. Šķīrējtiesnešu skaits būs viens. Šķīrējtiesas izskatīšanas valoda būs latviešu. 
 

Līguma termiņš:

Līgums stājas spēkā  tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei. 

Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot otru Pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un pabeidzot iesāktos Pasākuma biļešu pārdošanas darījumus.
 
Ja Pasūtītājs pārkāpj Līguma noteikumus, Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu nekavējoties, par to rakstiski informējot Pasūtītāju. 

Citi noteikumi:

Visas Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstiski un pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

Līgums ietver visas Pušu vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas.

Ja viens vai vairāki Līguma noteikumi vai nosacījumi jebkādā veidā kļūst par spēkā neesošiem, pretlikumīgiem vai neizpildāmiem, tas nekādā veidā neietekmēs un neierobežos pārējo Līguma noteikumu un nosacījumu spēkā esamību, likumību un izpildāmību. Puses apņemas pielikt visas pūles, lai panāktu spēku zaudējušo noteikumu un nosacījumu nomaiņu ar jauniem iespējami līdzvērtīgiem, juridiski spēkā esošiem noteikumiem tā, lai Līgums saglabātu savu tiesisko un ekonomisko būtību. Pusēm nav tiesības no Līguma izrietošās tiesības un saistības nodot citām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

Līgumā Pasūtītājs norāda kontaktpersonu par Līguma izpildi, darbības koordinēšanu, tajā skaitā, pakalpojumu pieteikšanu, pieņemšanu, piegādi, nodošanu, aktu parakstīšanu, iespējamo papildinājumu vai izmaiņu saskaņošanu (izņemot Līguma grozījumu parakstīšanu), izmaiņu personālsastāvā gadījumā vienpusēji informējot otru Pusi. 

Ja kāda no Pusēm nav sniegusi informāciju par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā radušies otrai Pusei.

Līgums tiek sagatavots latviešu valodā.

Komerciālo lietotāju interešu un tiesību aizsardzība:

Saskaņā ar Regulu (ES) 2019/1150 Pasūtītājam kā Izpildītāja tiešsaistes Biļešu tirdzniecības vietnes lietotājam ir iespēja pasargāt savas intereses un tiesības, izmantojot pārstāvniecības organizācijas un asociācijas. Komerciālo un korporatīvo tīmekļvietņu lietotāju pārstāvības reģistrs Latvijā ir pieejams Ekonomikas ministrijas mājas lapā. Latvijas valsts iestāde, kās pārrauga tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju atbilstību Regulas (ES) 2019/1150 prasībām, ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Seko līdzi Aulas jaunumiem